O nas

Nasza placówka opiekuńczo – wychowawcza została powołana  przez Radę Powiatu Sierpeckiego uchwałą Nr 161.XXVII.2012 z dnia 19.10.2012 roku. Po uzyskaniu  zgody Wojewody Mazowieckiego uroczyste otwarcie Domu miało miejsce w dniu 28 stycznia 2013 roku. PDDzieci

Nasz Dom jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego.

Wizja Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie:

Wychowanie dziecka o prawidłowej i wszechstronnej osobowości, coraz bardziej samodzielnego w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym.

Misja Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie:

Pełne przygotowanie wychowanków do godnego samodzielnego i odpowiedzialnego życia przez zapewnienie możliwości wszechstronnego rozwoju osobowego, zwłaszcza w wymiarze intelektualnym, psychicznym społecznym, zdrowotnym i moralnym poprzez:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osobistego, a także ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego
 • tworzenie warunków psychospołecznych niezbędnych dla wszechstronnego rozwoju
 • zapewnienie niezbędnych warunków biopsychicznych i materialnych sprzyjających prawidłowemu rozwojowi
 • właściwa organizacja nauki
 • tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, wdrażanie do samodzielności, samokontroli i samooceny
 • realizowanie działalności kompensacyjnej
 • zapewnienie każdemu wychowankowi Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie warunków niezbędnych do jego rozwoju, poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w otaczającym świecie
 • wspomaganie i rozwijanie wszelkiej aktywności twórczej
 • przygotowanie wychowanków do godnego, samodzielnego życia
 • skoordynowanie oddziaływań wychowawczych PDD, szkoły, internatu i środowiska rodzinnego i innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny
 • poszanowanie podmiotowości dziecka, wysłuchiwanie jego opinii i wniosków w sprawach go dotyczących oraz informowanie dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach
 • umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej

Dom przeznaczony jest do zamieszkania przez czternaścioro dzieci. Na początku 2016 roku oddana została do użytku nowo dobudowana część Domu.dom Powierzchnia zabudowy po dobudowie wynosi 434,25 m kw. Wychowankowie  do swojej dyspozycji mają 7 pokoi mieszkalnych, salon z jadalnią i aneksem kuchennym, pokój cichej nauki, świetlicę, 2 łazienki oraz pomieszczenie do prania i suszenia. Mała ilość wychowanków sprzyja tworzeniu się atmosfery opartej na: zrozumieniu, życzliwości i poszanowaniu godności drugiego człowieka oraz nawiązywaniu więzi w relacjach grupowych, nabywaniu nowych kompetencji społecznych. Mamy nadzieję, że w przyszłości zaowocuje to w ich dorosłym życiu.

 

 

 

imagesbip_logo_pl

epuap

LogoKolorowe

 

Go to Top